NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środka kontrastowego niejonowego do badań tomografii komputerowej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Spółka z o.o.  w Tarnowskich Górach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę  środka kontrastowego  niejonowego do badań tomografii komputerowej.

 1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Spółka z o.o.
w Tarnowskich Górach ul. Lipowa 3

tel./fax. 32 285 60 06

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania 08:00 - 15:00

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • dostawa kontrastu niejonowego o stężeniu nie mniejszym niż 350 mg I/ml do badań tomografii komputerowej zgodnie załącznikiem nr 1.1. 
 • dostawa kontrastu niejonowego o stężeniu nie mniejszym niż 350 mg I/ml ze wskazaniem do podania dożylnego i doustnego do badań tomografii komputerowej zgodnie z załącznikiem  nr 1.2. 
 1. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Sonia Szmidt, tel. 32 285 60 06 lub 603 18 38 38.
 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

 • osobiście w siedzibie: zamawiającego pok. 206 lub przesłać na adres zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Spółka z o.o. ul. Lipowa 3, 42-600 Tarnowskie Góry w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28.01.2021r. do godziny 11:00.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem ,,Oferta” i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla).

Po terminie składania ofert określonym w Zaproszeniu należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na w/w adres e-mailowy do dnia 28.01.2021r. do godz. 13.00 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty

 1. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 3. wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik 1) + formularze cenowe (załączniki 1.1 oraz 1.2).
 4. oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów dopuszczających do stosowania leki gotowe i surowce farmaceutyczne w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami (załącznik nr 2). Na każde wezwanie wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału bądź uwierzytelnionej kserokopii ww. dokumentu.

 

ZAŁĄCZNIKI

© 2017 NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.