NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego -

W związku z zapytaniami dotyczącymi zaproszenia do składania ofert na dostawę środka kontrastowego niejonowego do badań  tomografii komputerowej z dnia 25.01.2021 znak ZP/AiZ -64/2021, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

 Do §3 ust. 2 wzoru umowy: Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracanym z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §4 ust. 2 wzoru umowy, dlatego też prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad dostarczanego w trybie zwykłym do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, § 3 ust. 2 wzoru umowy dotyczy terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad  i otrzymuje on brzmienie:

  1. W przypadku stwierdzenia wad towaru lub niezgodności dostawy z parametrami określonymi w ofercie, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego, najpóźniej
    w ciągu 72 godzin od zawiadomienia, dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej
    z opóźnienia.

 

Pytanie 2

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź

Zamawiający  nie wykazuje przesłanek „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy

z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.) oraz wg wiedzy takie przesłanki nie wystąpią do końca obowiązywania umowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- weksla in blanco wraz z deklaracją;

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy. Zakład należycie wywiązywał się z umowy w poprzednich latach, ponadto Zamawiający nie zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003- Prawo upadłościowe (Dz. U. 60.535 z późn. zm.).

© 2017 NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.