Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pul​monologii

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oferta pracy

Stanowisko:  Kierownik Laboratorium 

Wynagrodzenie zgodnie z DZ.U z dnia 28 czerwca 2022 r.Poz. 1352 US TA WA z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (szczegóły do omówienia na rozmowie). 

Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:  

1) Noszenie w czasie pracy przepisowego ubioru ochronnego.
2) Prowadzenie na bieżąco metodyki prowadzonych badań.
3) Autoryzacja wyników badań wykonywanych w pracowni.
4) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań pracowni. 
5) Wykonywanie innych, przekazanych przez Dyrektora czynności związanych zakresem pracy a nie objętych regulaminem. 
6) Przestrzeganie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania        

Zakres uprawnień
1) Nadzór nad sposobem dostarczania materiału do badań.
2) Nadzór nad sposobem wykonywania badań laboratoryjnych.
3) Kontrolowanie dokładności wykonywanych w pracowni badań i sprawdzanie ich wyników.
4) Współdziałanie w kształtowaniu klimatu współpracy i zasad współżycia społecznego wśród pracowników laboratorium oraz z zespołami pracowników całego Zakładu.
5) Sprawdzanie poprawności zleceń na badania.
6) W przypadku urlopu lub choroby wyznaczanie pracownika pełniącego zastępstwo.
7) Zabezpieczanie majątku i sprzętu pozostającego w dyspozycji pracowni.

Więcej informacji     32 285 60 06 wew. 1

kadry@pulmo.pl